Home About us Articles Multimedia Search Instructions Reader Login
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 630
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2018| 5th December  | Volume 131 | Issue 23  
    Online since November 23, 2018

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
EDITORIAL
Exploring Road of Classification Criteria for Idiopathic Inflammatory Myopathy
Yu-Hui Li, Guo-Chun Wang, Zhan-Guo Li
5th December 2018, 131(23):2773-2775
DOI:10.4103/0366-6999.246082  PMID:30511678
  485 84 -
ORIGINAL ARTICLES
Efficacy and Safety of Teriflunomide in Chinese Patients with Relapsing Forms of Multiple Sclerosis: A Subgroup Analysis of the Phase 3 TOWER Study
Wei Qiu, De-Hui Huang, Shi-Fang Hou, Mei-Ni Zhang, Tao Jin, Hui-Qing Dong, Hua Peng, Chao-Dong Zhang, Gang Zhao, Yi-Ning Huang, Dong Zhou, Wei-Ping Wu, Bao-Jun Wang, Ji-Mei Li, Xing-Hu Zhang, Yan Cheng, Hai-Feng Li, Ling Li, Chuan-Zhen Lu, Xu Zhang, Bi-Tao Bu, Wan-Li Dong, Dong-Sheng Fan, Xue-Qiang Hu, Xian-Hao Xu, for the TOWER Trial Chinese Group
5th December 2018, 131(23):2776-2784
DOI:10.4103/0366-6999.246067  PMID:30511679
  258 98 -
Safety, Effectiveness, and Manipulability of Peritoneal Dialysis Machines Made in China: A Randomized, Crossover, Multicenter Clinical Study
Xue-Ying Cao, Ya-Ni He, Jian-Hui Zhou, Shi-Ren Sun, Li-Ning Miao, Wen Chen, Jing-Ai Fang, Ming Wang, Nian-Song Wang, Hong-Li Lin, Jian Liu, Zhao-Hui Ni, Wen-Hu Liu, Yu Na, Jiu-Yang Zhao, Zhi-Yong Guo, Hong-Guang Zheng, Wei Shi, Geng-Ru Jiang, Guang-Yan Cai, Xiang-Mei Chen
5th December 2018, 131(23):2785-2791
DOI:10.4103/0366-6999.246079  PMID:30511680
  200 68 -
Neural Respiratory Drive Measured Using Surface Electromyography of Diaphragm as a Physiological Biomarker to Predict Hospitalization of Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
Dan-Dan Zhang, Gan Lu, Xuan-Feng Zhu, Ling-Ling Zhang, Jia Gao, Li-Cheng Shi, Jian-Hua Gu, Jian-Nan Liu
5th December 2018, 131(23):2800-2807
DOI:10.4103/0366-6999.246057  PMID:30511682
  221 36 -
Effect of Upregulated DNA Replication and Sister Chromatid Cohesion 1 Expression on Proliferation and Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Xing-Wang Xie, Xue-Yan Wang, Wei-Jia Liao, Ran Fei, Xu Cong, Qian Chen, Lai Wei, Hong-Song Chen, Yu Wang
5th December 2018, 131(23):2827-2835
DOI:10.4103/0366-6999.246076  PMID:30511685
  219 30 -
CORRESPONDENCES
Two-Year Follow-up on Laparoscopic Three-Dimensional Printed Extravascular Stent Placement for Posterior Nutcracker Syndrome
Yi-Tong Guo, He Wang, Jiang-Ping Wang, Bo Zhang
5th December 2018, 131(23):2895-2896
DOI:10.4103/0366-6999.246075  PMID:30511702
  160 53 -
ORIGINAL ARTICLES
Relationship between Gut Microbiota and Phosphorus Metabolism in Hemodialysis Patients: A Preliminary Exploration
Yuan-Yi Miao, Cong-Min Xu, Min Xia, Huai-Qiu Zhu, Yu-Qing Chen
5th December 2018, 131(23):2792-2799
DOI:10.4103/0366-6999.246059  PMID:30511681
  151 59 -
Association of Persistent Minimal Residual Disease with Poor Outcomes of Patients with Acute Myeloid Leukemia Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Jing Liu, Xiao-Su Zhao, Yan-Rong Liu, Lan-Ping Xu, Xiao-Hui Zhang, Huan Chen, Yu-Hong Chen, Feng-Rong Wang, Wei Han, Yu-Qian Sun, Chen-Hua Yan, Fei-Fei Tang, Xiao-Dong Mo, Kai-Yan Liu, Qiao-Zhen Fan, Xiao-Jun Huang, Ying-Jun Chang
5th December 2018, 131(23):2808-2816
DOI:10.4103/0366-6999.246072  PMID:30511683
  171 39 -
Effects of Glucocorticoid-Induced Transcript 1 Gene Deficiency on Glucocorticoid Activation in Asthmatic Mice
Cheng-Ping Hu, Qiu-Fen Xun, Xiao-Zhao Li, Xin-Yue Hu, Ling Qin, Ruo-Xi He, Jun-Tao Feng
5th December 2018, 131(23):2817-2826
DOI:10.4103/0366-6999.246061  PMID:30511684
  108 29 -
Effect of Phosphorylated-Extracellular Regulated Kinase 1/2 Inhibitor on Retina from Light-induced Photoreceptor Degeneration
Xin-Yi Ding, Rui-Ping Gu, Wen-Yi Tang, Qin-Meng Shu, Ge-Zhi Xu, Meng Zhang
5th December 2018, 131(23):2836-2843
DOI:10.4103/0366-6999.246064  PMID:30511686
  101 25 -
CORRESPONDENCES
Provocation Test-Confirmed Chlorhexidine-Induced Anaphylaxis in Dental Procedure
Jian-Qing Gu, Shuang Liu, Yu-Xiang Zhi
5th December 2018, 131(23):2893-2894
DOI:10.4103/0366-6999.246073  PMID:30511701
  88 37 -
META ANALYSIS
Association of HLA-DR3 and HLA-DR15 Polymorphisms with Risk of Systemic Lupus Erythematosus
Ke Xue, Wen-Quan Niu, Yong Cui
5th December 2018, 131(23):2844-2851
DOI:10.4103/0366-6999.246058  PMID:30511687
  92 31 -
REVIEW ARTICLE
Transitions of the Understanding and Definition of Primary Glaucoma
Si-An Liu, Zhen-Ni Zhao, Nan-Nan Sun, Ying Han, Jeremy Chen, Zhi-Gang Fan
5th December 2018, 131(23):2852-2859
DOI:10.4103/0366-6999.246069  PMID:30511688
  100 21 -
CORRESPONDENCES
A Case of Primary Seminal Vesicle Cystadenoma
Ya-Xin Niu, Ai-Lian Liu, Jing-Jun Wu, Jiao-Jiao Zhu, Wei-Ping Yang
5th December 2018, 131(23):2897-2898
DOI:10.4103/0366-6999.246062  PMID:30511703
  90 29 -
Nodular Panniculitis with Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
Huan Liu, Yi-Dan Chen, Yang Wu, Geng Yin, Qi-Bing Xie
5th December 2018, 131(23):2860-2861
DOI:10.4103/0366-6999.246077  PMID:30511689
  88 21 -
Effect of Changes in Bolus Viscosity on Swallowing Muscles in Patients with Dysphagia after Stroke
Shuang Wu, Lan Chu, Chun-Feng Liu, Qian Zhang, Yi-Fan Zhang, Teng-Fei Zhou, Zhi-Tao Wang, Rui-Han Ni, Yuan Li
5th December 2018, 131(23):2868-2870
DOI:10.4103/0366-6999.246071  PMID:30511693
  85 17 -
Moyamoya Syndrome Caused by Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
Zhi-Juan Cheng, Yao-Yao Shen, Ishak Mohamed Warsame, Ting-Min Dai, Jiang-Long Tu
5th December 2018, 131(23):2874-2876
DOI:10.4103/0366-6999.246065  PMID:30511695
  80 19 -
Orexin might Predict Status of Alcohol Dependence
Jian-She Pan, Ke Zheng, Jia-Hong Liu, Zhi-Yong Gao, Yu-Gao Ye, Min-Jie Ye, Wei Tang, Lin-Jing Liu, Cheng Zhu
5th December 2018, 131(23):2866-2867
DOI:10.4103/0366-6999.246068  PMID:30511692
  84 13 -
Pediatric Hemorrhagic Stroke Complicates Interventions for Congenital Heart Disease: Experiences from Two Centers
Shi-Bing Xi, Yu-Mei Xie, Tao Li, Yu-Fen Li, Ming-Yang Qian, Zhi-Wei Zhang
5th December 2018, 131(23):2862-2863
DOI:10.4103/0366-6999.246070  PMID:30511690
  80 16 -
Identification of Transcription Regulatory Relationships in Diabetic Nephropathy
Jing-Song Shi, Dan-Dan Qiu, Wei-Bo Le, Hui Wang, Shen Li, Yin-Hui Lu, Song Jiang
5th December 2018, 131(23):2886-2890
DOI:10.4103/0366-6999.246063  PMID:30511699
  83 13 -
Diagnostic Value of Sensitive Biomarkers for Early Kidney Damage in Diabetic Patients with Normoalbuminuria
Dong Zhang, Qiu-Xia Han, Ming-Hui Wu, Wan-Jun Shen, Xiao-Li Yang, Jia Guo, Shao-Kang Pan, Zhang-Suo Liu, Li Tang, Guang-Yan Cai, Xiang-Mei Chen, Han-Yu Zhu
5th December 2018, 131(23):2891-2892
DOI:10.4103/0366-6999.246080  PMID:30511700
  80 16 -
Investigation of Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia Children in China: Clinical Characteristics, Delay to Diagnosis, and Misdiagnosis
He Jiang, Xiao-Mei Li, Hai-Yan Ge, Yi Zhang, Hai-Ju Liu, Mei-Ting Li
5th December 2018, 131(23):2864-2865
DOI:10.4103/0366-6999.246078  PMID:30511691
  80 14 -
Calcium Receptor and Nitric Oxide Synthase Expression in Circular Muscle of Lower Esophagus from Patients with Achalasia
Yang Gao, Jun-Feng Liu, Xin He, Xin-Bo Liu, Ling-Ling Zhang, Lian-Mei Zhao, Chao Zhang
5th December 2018, 131(23):2882-2885
DOI:10.4103/0366-6999.246081  PMID:30511698
  78 14 -
A Clinicopathological Study on Stage I Ovarian Adult Granulosa Cell Tumors with Recurrence within 5 Years
Zhen Huo, Li-Na Guo, Xiao-Hua Shi, Zhi-Yong Liang, Jin-Hui Wang, Xu-Guang Liu, Tao Lu, Jun-Yi Pang
5th December 2018, 131(23):2877-2879
DOI:10.4103/0366-6999.246066  PMID:30511696
  72 16 -
Intrauterine Intervention of Pulmonary Atresia at 26th Gestational Week
Quan-Sheng Xing, Yue Sun, Gang Luo, Ai Zhang, Tao-Tao Chen, Si-Lin Pan
5th December 2018, 131(23):2880-2881
DOI:10.4103/0366-6999.246074  PMID:30511697
  72 10 -
Demographic Characterization of Patients Enrolled in the China Pituitary Disease Register Network
Ming Feng, Tian-Rui Hua, Yong-Fei Wang, Qun Wu, Hong-Jie Chen, Ning Wang, Bo-Wen Cai, Xiao-Hai Liu, Xin-Jie Bao, Yong Yao, Bing Xing, Zi-Ren Kong, Lin Lu, Hui-Juan Zhu, Ren-Zhi Wang
5th December 2018, 131(23):2871-2873
DOI:10.4103/0366-6999.246060  PMID:30511694
  73 9 -
京ICP备05052599号