Home About us Articles Multimedia Search Instructions Reader Login
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1027
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2017| 20th January  | Volume 130 | Issue 2  
    Online since January 10, 2017

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
EXPERT CONSENSUS
Expert Consensus on Wenxin Granule for Treatment of Cardiac Arrhythmias
Heart Rhythm Society of the Chinese Society of Biomedical Engineering , Nao Xin Tong Zhi Committee of the Chinese Association of Integrative Medicine
20th January 2017, 130(2):203-210
DOI:10.4103/0366-6999.198003  PMID:28091413
  6,690 198 -
EDITORIAL
Tyrosine Kinase Inhibitor for Treatment of Adult Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Candidate with Philadelphia-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia
Lu Wang, Dai-Hong Liu
20th January 2017, 130(2):127-129
DOI:10.4103/0366-6999.197976  PMID:28091401
  3,289 846 -
ORIGINAL ARTICLES
Geriatric Assessment to Predict Survival and Risk of Serious Adverse Events in Elderly Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients: A Multicenter Study in China
Yu-Ping Zhong, Yi-Zhuo Zhang, Ai-Jun Liao, Su-Xia Li, Chen Tian, Jin Lu
20th January 2017, 130(2):130-134
DOI:10.4103/0366-6999.197977  PMID:28091402
  3,163 838 -
Chronic Lymphocytic Leukemia Prognostic Index: A New Integrated Scoring System to Predict the Time to First Treatment in Chinese Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Heng Li, Shu-Hua Yi, Wen-Jie Xiong, Hui-Min Liu, Rui Lyu, Ting-Yu Wang, Wei Liu, Shi-Zhen Zhong, Zhen Yu, De-Hui Zou, Yan Xu, Gang An, Zeng-Jun Li, Lu-Gui Qiu
20th January 2017, 130(2):135-142
DOI:10.4103/0366-6999.197978  PMID:28091403
  2,706 644 -
REVIEW ARTICLES
Acute Myeloid Leukemia: Advancements in Diagnosis and Treatment
Meng-Ge Yu, Hu-Yong Zheng
20th January 2017, 130(2):211-218
DOI:10.4103/0366-6999.198004  PMID:28091414
  1,492 538 -
ORIGINAL ARTICLES
Clinical Characteristics of Patients with Drug-induced Liver Injury
Li-Xia Yang, Cheng-Yuan Liu, Lun-Li Zhang, Ling-Ling Lai, Ming Fang, Chong Zhang
20th January 2017, 130(2):160-164
DOI:10.4103/0366-6999.197995  PMID:28091407
  1,776 202 -
SHORT COMMUNICATION
Radial Probe Endobronchial Ultrasound-guided Lung Biopsy for Histopathological Diagnosis of Cryptogenic Organizing Pneumonia
Miao Ma, Yan Li, Hou-Rong Cai, Jing-Jing Ding, Yong-Sheng Wang, Yu-Juan Gao, Jing-Hong Dai, Qi Zhao, Yong-Long Xiao, Fan-Qing Meng, Xiang-Shan Fan, Li-Yun Miao
20th January 2017, 130(2):236-238
DOI:10.4103/0366-6999.198015  PMID:28091418
  848 99 -
ORIGINAL ARTICLES
Evaluation of Helicobacter pylori Infection in Patients with Chronic Hepatic Disease
Ju Huang, Jun Cui
20th January 2017, 130(2):149-154
DOI:10.4103/0366-6999.197980  PMID:28091405
  728 191 -
REVIEW ARTICLES
Advances of Coagulation Factor XIII
Da-Yu Shi, Shu-Jie Wang
20th January 2017, 130(2):219-223
DOI:10.4103/0366-6999.198007  PMID:28091415
  646 196 -
ORIGINAL ARTICLES
Protective Effects of Calpain Inhibition on Neurovascular Unit Injury through Downregulating Nuclear Factor-κB-related Inflammation during Traumatic Brain Injury in Mice
Xiao-Gang Tao, Jing-Hua Shi, Shu-Yu Hao, Xue-Tao Chen, Bai-Yun Liu
20th January 2017, 130(2):187-198
DOI:10.4103/0366-6999.198001  PMID:28091411
  669 158 -
PROTOCOL
Incidence, Development, and Prognosis of Diabetic Kidney Disease in China: Design and Methods
Yao-Zheng Yang, Jin-Wei Wang, Fang Wang, Yun-Tao Wu, Hai-Yan Zhao, Min Chen, Lu-Xia Zhang, Shou-Ling Wu, Ming-Hui Zha
20th January 2017, 130(2):199-202
DOI:10.4103/0366-6999.198002  PMID:28091412
  642 145 -
CORRESPONDENCE
Xanthogranuloma of the Sellar Region
Cong-Xin Dai, Xiao-Shuang Guo, Xiao-Hai Liu, Xin-Jie Bao, Ming Feng, Ding-Rong Zhong, Wen-Bin Ma, Ren-Zhi Wang, Yong Yao
20th January 2017, 130(2):249-250
DOI:10.4103/0366-6999.198025  PMID:28091423
  710 61 -
REVIEW ARTICLES
Factors Associated with the Size of HIV DNA Reservoir
Ni-Dan Wang, Tai-Sheng Li
20th January 2017, 130(2):224-230
DOI:10.4103/0366-6999.198009  PMID:28091416
  573 195 -
ORIGINAL ARTICLES
Awareness of Age-related Macular Degeneration and Its Risk Factors among Beijing Residents in China
Chen-Xi Zhang, Gu-Muyang Zhang, Nan Ma, Song Xia, Jing-Yuan Yang, You-Xin Chen
20th January 2017, 130(2):155-159
DOI:10.4103/0366-6999.197994  PMID:28091406
  609 124 -
Left Atrial Mechanical Function and Aortic Stiffness in Middle-aged Patients with the First Episode of Atrial Fibrillation
Alev Kilicgedik, Suleyman Ç Efe, Ahmet S Gürbüz, Emrah Acar, Mehmet F Yılmaz, Aslan Erdoğan, Gökhan Kahveci, Ibrahim A Izgi, Cevat Kirma
20th January 2017, 130(2):143-148
DOI:10.4103/0366-6999.197979  PMID:28091404
  590 142 -
Molecular Mechanisms of Increased Heart Rate in Shenxianshengmai-treated Bradycardia Rabbits
Zhou-Ying Liu, Jian Huang, Na-Na Liu, Min Zheng, Tao Zhao, Bu-Chang Zhao, Yi-Min Wang, Jie-Lin Pu
20th January 2017, 130(2):179-186
DOI:10.4103/0366-6999.197999  PMID:28091410
  593 136 -
Effect of Shensong Yangxin on the Progression of Paroxysmal Atrial Fibrillation is Correlated with Regulation of Autonomic Nerve Activity
Hong-Yi Zhao, Shu-Di Zhang, Kai Zhang, Xi Wang, Qing-Yan Zhao, Shu-Juan Zhang, Zi-Xuan Dai, Yong-Sheng Qian, You-Jing Zhang, Hao-Tian Wei, Yan-Hong Tang, Cong-Xin Huang
20th January 2017, 130(2):171-178
DOI:10.4103/0366-6999.197997  PMID:28091409
  561 109 -
Novel Mutation of Cleidocranial Dysplasia-related Frameshift Runt-related Transcription Factor 2 in a Sporadic Chinese Case
Xue-Yan Qin, Pei-Zeng Jia, Hua-Xiang Zhao, Wei-Ran Li, Feng Chen, Jiu-Xiang Lin
20th January 2017, 130(2):165-170
DOI:10.4103/0366-6999.197996  PMID:28091408
  538 97 -
CLINICAL PRACTICE
Massive Pulmonary Embolism in Recovery Period of General Anesthesia: Rapid Diagnosis and Successful Rescue by the Guidance of Transthoracic Echocardiography
Mao Xu, Cheng-Mei Shi, Jiao Li, Jun Wang, Xiang-Yang Guo
20th January 2017, 130(2):245-246
DOI:10.4103/0366-6999.198020  PMID:28091421
  464 98 -
VIEWPOINT
Diagnosis and Treatment of Urinary Incontinence after Orthotopic Ileal Neobladder in China
Yao-Guang Zhang, Qi-Xiang Song, Bo Song, Da-Lei Zhang, Wei Zhang, Jian-Ye Wang
20th January 2017, 130(2):231-235
DOI:10.4103/0366-6999.198012  PMID:28091417
  442 103 -
CLINICAL PRACTICE
Two Secondary Primary Malignancies after Bortezomib Therapy for Multiple Myeloma: A Single-center Experience
Tian-Jiao Guo, Xiao-Jun Huang, Lei Wen, Jin Lu
20th January 2017, 130(2):239-241
DOI:10.4103/0366-6999.198017  PMID:28091419
  412 119 -
Emphysematous Pyelonephritis Treated with Vacuum Sealing Drainage
Hai-Dong Wang, Xiao-Fei Zhu, Xiao Xu, Gui-Zhong Li, Ning Liu, Feng He, Li-Bo Man
20th January 2017, 130(2):247-248
DOI:10.4103/0366-6999.198021  PMID:28091422
  376 97 -
CORRESPONDENCE
A Case of Giant Intradural Extramedullary Capillary Hemangioma
Cheng-Zhang Shi, Jian Shen, Chu-Tian Zheng, Ren-Ya Zhan
20th January 2017, 130(2):251-252
DOI:10.4103/0366-6999.198027  PMID:28091424
  368 93 -
CLINICAL PRACTICE
Compound Heterozygote Mutation of C12orf65 Causes Distal Motor Neuropathy and Optic Atrophy
Xiao-Jing Fang, Wei Zhang, He Lyu, Zhao-Xia Wang, Wei-Wei Wang, Yun Yuan
20th January 2017, 130(2):242-244
DOI:10.4103/0366-6999.198019  PMID:28091420
  374 84 -
京ICP备05052599号