Home About us Articles Multimedia Search Instructions Reader Login
5 years IF: 1.036 (® Thomson Reuters)
IF 2016: 1.064 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 7140
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1438
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most cited articles *

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
ORIGINAL ARTICLES
Printed Three-dimensional Anatomic Templates for Virtual Preoperative Planning Before Reconstruction of Old Pelvic Injuries: Initial Results
Xin-Bao Wu, Jun-Qiang Wang, Chun-Peng Zhao, Xu Sun, Yin Shi, Zi-An Zhang, Yu-Neng Li, Man-Yi Wang
20th February 2015, 128(4):477-482
DOI:10.4103/0366-6999.151088  PMID:25673449
  29 3,647 944
Prostatic Arterial Embolization with Small Sized Particles for the Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Large Benign Prostatic Hyperplasia: Preliminary Results
Qiang Li, Feng Duan, Mao-Qiang Wang, Guo-Dong Zhang, Kai Yuan
5th August 2015, 128(15):2072-2077
DOI:10.4103/0366-6999.161370  PMID:26228221
  20 1,851 492
Prevalence of Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head and its Associated Risk Factors in the Chinese Population: Results from a Nationally Representative Survey
De-Wei Zhao, Mang Yu, Kai Hu, Wei Wang, Lei Yang, Ben-Jie Wang, Xiao-Hong Gao, Yong-Ming Guo, Yong-Qing Xu, Yu-Shan Wei, Si-Miao Tian, Fan Yang, Nan Wang, Shi-Bo Huang, Hui Xie, Xiao-Wei Wei, Hai-Shen Jiang, Yu-Qiang Zang, Jun Ai, Yuan-Liang Chen, Guang-Hua Lei, Yu-Jin Li, Geng Tian, Zong-Sheng Li, Yong Cao, Li Ma
5th November 2015, 128(21):2843-2850
DOI:10.4103/0366-6999.168017  PMID:26521779
  17 3,604 452
Obstetric Outcomes in Chinese Women with Endometriosis: A Retrospective Cohort Study
Hong Lin, Jin-Hua Leng, Jun-Tao Liu, Jing-He Lang
20th February 2015, 128(4):455-458
DOI:10.4103/0366-6999.151077  PMID:25673445
  16 2,146 472
Epidemics of overweight and obesity among growing childhood in China between 1997 and 2009: Impact of Family Income, Dietary Intake, and Physical Activity Dynamics
Chang Su, Bing Zhang, You-Fa Wang, Xiao-Fang Jia, Hong Xue, Hui-Jun Wang
20th July 2015, 128(14):1879-1886
DOI:10.4103/0366-6999.160648  PMID:26168826
  11 1,796 397
Incidence of Vascular Anomalies and Variants Associated with Unilateral Venous Pulsatile Tinnitus in 242 Patients Based on Dual-phase Contrast-enhanced Computed Tomography
Cheng Dong, Peng-Fei Zhao, Ji-Gang Yang, Zhao-Hui Liu, Zhen-Chang Wang
5th March 2015, 128(5):581-585
DOI:10.4103/0366-6999.151648  PMID:25698187
  11 2,927 437
Clinical Features of Adult/Adolescent Atopic Dermatitis and Chinese Criteria for Atopic Dermatitis
Ping Liu, Yan Zhao, Zhang-Lei Mu, Qian-Jin Lu, Li Zhang, Xu Yao, Min Zheng, Yi-Wen Tang, Xin-Xiang Lu, Xiu-Juan Xia, You-Kun Lin, Yu-Zhen Li, Cai-Xia Tu, Zhi-Rong Yao, Jin-Hua Xu, Wei Li, Wei Lai, Hui-Min Yang, Hong-Fu Xie, Xiu-Ping Han, Zhi-Qiang Xie, Xiang Nong, Zai-Pei Guo, Dan-Qi Deng, Tong-Xin Shi, Jian-Zhong Zhang
5th April 2016, 129(7):757-762
DOI:10.4103/0366-6999.178960  PMID:26996468
  11 4,785 1,151
Autophagy in Atherosclerosis: A Phenomenon Found in Human Carotid Atherosclerotic Plaques
Huihui Liu, Yongjun Cao, Tong Tong, Jijun Shi, Yanlin Zhang, Yaping Yang, Chunfeng Liu
5th January 2015, 128(1):69-74
DOI:10.4103/0366-6999.147815  PMID:25563316
  10 3,103 653
A Comparison of Brain Death Criteria between China and the United States
Ze-Yu Ding, Qian Zhang, Jian-Wei Wu, Zhong-Hua Yang, Xing-Quan Zhao
5th November 2015, 128(21):2896-2901
DOI:10.4103/0366-6999.168047  PMID:26521787
  10 1,083 254
Limbic Encephalitis Associated with Anti-γ-aminobutyric Acid B Receptor Antibodies: A Case Series from China
Hong-Zhi Guan, Hai-Tao Ren, Xun-Zhe Yang, Qiang Lu, Bin Peng, Yi-Cheng Zhu, Xiao-Qiu Shao, Yong-Qiang Hu, Dong Zhou, Li-Ying Cui
20th November 2015, 128(22):3023-3028
DOI:10.4103/0366-6999.168989  PMID:26608981
  10 1,159 391
MiR-27a Promotes Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation Through Suppression of its Target Gene Peroxisome Proliferator-activated Receptor γ
Shuo Li, Jing Li, Bing-Yuan Fei, Dan Shao, Yue Pan, Zhan-Hao Mo, Bao-Zhen Sun, Dan Zhang, Xiao Zheng, Ming Zhang, Xue-Wen Zhang, Li Chen
5th April 2015, 128(7):941-947
DOI:10.4103/0366-6999.154302  PMID:25836616
  10 2,116 441
Behavioral Effects of Deep Brain Stimulation of the Anterior Nucleus of Thalamus, Entorhinal Cortex and Fornix in a Rat Model of Alzheimer's Disease
Chao Zhang, Wen-Han Hu, De-Long Wu, Kai Zhang, Jian-Guo Zhang
5th May 2015, 128(9):1190-1195
DOI:10.4103/0366-6999.156114  PMID:25947402
  10 2,129 506
REVIEW ARTICLE
Evidence for DNA Damage as a Biological Link Between Diabetes and Cancer
Shao Chin Lee, Juliana CN Chan
5th June 2015, 128(11):1543-1548
DOI:10.4103/0366-6999.157693  PMID:26021514
  10 2,259 528
CLINICAL PRACTICE
Insulin Autoimmune Syndrome: 73 Cases of Clinical Analysis
Yun-Lin Wang, Pei-Wei Yao, Xiao-Ting Zhang, Zhuo-Zhang Luo, Pei-Qiang Wu, Fang Xiao
5th September 2015, 128(17):2408-2409
DOI:10.4103/0366-6999.163376  PMID:26315093
  9 944 312
ORIGINAL ARTICLES
Analysis of Serum Metabolic Profile by Ultra-performance Liquid Chromatography-mass Spectrometry for Biomarkers Discovery: Application in a Pilot Study to Discriminate Patients with Tuberculosis
Shuang Feng, Yan-Qing Du, Li Zhang, Lei Zhang, Ran-Ran Feng, Shu-Ye Liu
20th January 2015, 128(2):159-168
DOI:10.4103/0366-6999.149188  PMID:25591556
  9 2,823 515
New Classification of Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome
Lan Zhu, Na Chen, Jia-Li Tong, Wei Wang, Lei Zhang, Jing-He Lang
20th January 2015, 128(2):222-225
DOI:10.4103/0366-6999.149208  PMID:25591566
  9 3,216 676
Impact and Clinical Predictors of Lymph Node Metastases in Nonfunctional Pancreatic Neuroendocrine Tumors
Yu Jiang, Jia-Bin Jin, Qian Zhan, Xia-Xing Deng, Bai-Yong Shen
20th December 2015, 128(24):3335-3344
DOI:10.4103/0366-6999.171427  PMID:26668149
  9 1,152 205
New Insights into Genotype-phenotype Correlations in Chinese Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy: A Retrospective Analysis of 178 Patients
Feng Lin, Zhi-Qiang Wang, Min-Ting Lin, Shen-Xing Murong, Ning Wang
5th July 2015, 128(13):1707-1713
DOI:10.4103/0366-6999.159336  PMID:26112708
  9 2,136 464
REVIEW ARTICLES
A Systemic Review of Autologous Fat Grafting Survival Rate and Related Severe Complications
Nan-Ze Yu, Jiu-Zuo Huang, Hao Zhang, Yang Wang, Xiao-Jun Wang, Ru Zhao, Ming Bai, Xiao Long
5th May 2015, 128(9):1245-1251
DOI:10.4103/0366-6999.156142  PMID:25947410
  9 2,493 635
META ANALYSIS
ApaI, BsmI, FokI, and TaqI Polymorphisms in the Vitamin D Receptor Gene and Parkinson's Disease
Meng-Yue Niu, Lei Wang, An-Mu Xie
5th July 2015, 128(13):1809-1814
DOI:10.4103/0366-6999.159358  PMID:26112724
  8 1,063 329
ORIGINAL ARTICLES
Efficacy and Safety of Tripterygium wilfordii Hook F Versus Acitretin in Moderate to Severe Psoriasis Vulgaris: A Randomized Clinical Trial
Chao Wu, Hong-Zhong Jin, Dan Shu, Feng Li, Chun-Xia He, Ju Qiao, Xiao-Ling Yu, Ying Zhang, Yi-Bo He, Tie-Jun Liu
20th February 2015, 128(4):443-449
DOI:10.4103/0366-6999.151069  PMID:25673443
  8 2,438 456
Memory Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus Correlates with Reduced Hippocampal CA1 and Subiculum Volumes
Yan-Wei Zhang, Jiu-Quan Zhang, Chen Liu, Ping Wei, Xiao Zhang, Qiao-Ying Yuan, Xun-Tao Yin, Lu-Qing Wei, Jin-Guo Cui, Jian Wang
20th February 2015, 128(4):465-471
DOI:10.4103/0366-6999.151082  PMID:25673447
  8 3,398 629
Changes of Hemoglobin and Hematocrit in Elderly Patients Receiving Lower Joint Arthroplasty without Allogeneic Blood Transfusion
Qi Zhou, Yiqin Zhou, Haishan Wu, Yuli Wu, Qirong Qian, Hui Zhao, Yunli Zhu, Peiliang Fu
5th January 2015, 128(1):75-78
DOI:10.4103/0366-6999.147817  PMID:25563317
  8 2,417 405
Long Non-coding RNAs Expression Profile in HepG2 Cells Reveals the Potential Role of Long Non-coding RNAs in the Cholesterol Metabolism
Gang Liu, Xinxin Zheng, Yanlu Xu, Jie Lu, Jingzhou Chen, Xiaohong Huang
5th January 2015, 128(1):91-97
DOI:10.4103/0366-6999.147824  PMID:25563320
  7 2,277 539
Role of Wnt Inhibitory Factor-1 in Inhibition of Bisdemethoxycurcumin Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Highly Metastatic Lung Cancer 95D Cells
Jin-Hong Xu, He-Ping Yang, Xiang-Dong Zhou, Hai-Jing Wang, Liang Gong, Chun-Lan Tang
20th May 2015, 128(10):1376-1383
DOI:10.4103/0366-6999.156795  PMID:25963361
  7 1,434 330
* Source: CrossRef
京ICP备05052599号