Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
5 years IF: 1.036 (® Thomson Reuters)
IF 2016: 1.064 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 7140
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1190
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

EDITORIAL

Advances in China's Organ Transplantation Achieved with the Guidance of Law

Huang Jie-Fu, Wang Hai-Bo, Zheng Shu-Sen, Liu Yong-Feng, Shi Bing-Yi, Shen Zhong-Yang, Hu Sheng-Shou, Ye Qi-Fa, Xue Wu-Jun, He Xiao-Shun, Chen Jing-Yu, Huo Feng

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 2 | Page no: 143-146

   This article has been cited by
 
1 Prevention of Transnational Transplant-Related Crimes—What More Can be Done?
Dominique E. Martin,Kristof Van Assche,Beatriz Domínguez-Gil,Marta López-Fraga,Debra Budiani-Saberi,Jacob Lavee,Annika Tibell,Farhat Moazam,Elmi Muller,Gabriel M. Danovitch,Igor Codreanu,Saraladevi Naicker,Mona Al Rukhaimi,Sheelagh McGuinness,Mohamed A. Bakr,Monir Moniruzzaman,Alexander M. Capron,Francis L. Delmonico
Transplantation. 2016; 100(8): 1776
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Peroxiredoxin 6 attenuates ischemia- and hypoxia-induced liver damage of brain-dead donors
QIANG TU,YAN XIONG,LIN FAN,BINGBING QIAO,ZHIPING XIA,LONG HU,YANFENG WANG,GUIZHU PENG,QIFA YE
Molecular Medicine Reports. 2016; 13(1): 753
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The New Era of Organ Transplantation in China
Jie-Fu Huang,Hai-Bo Wang,Shu-Sen Zheng,Yong-Feng Liu,Bing-Yi Shi,Zhong-Yang Shen,Sheng-Shou Hu,Qi-Fa Ye,Wu-Jun Xue,Xiao-Shun He,Jing-Yu Chen,Feng Huo,Bing Du,Jing Fan,Yan-Hong Guo,Zong-Jiu Zhang
Chinese Medical Journal. 2016; 129(16): 1891
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 A path of hope for organ transplantation in China?
Gabriel M. Danovitch,Francis L. Delmonico
Nephrology Dialysis Transplantation. 2015; 30(9): 1413
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Preventing Trafficking in Organs for Transplantation: An Important Facet of the Fight Against Human Trafficking
Alexander M. Capron,Francis L. Delmonico
Journal of Human Trafficking. 2015; 1(1): 56
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号